ბიზნესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულება დაარსდა პირველად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2000 წლის ივნისში.
 

ჩვენი მთავარი მიზანია:

 

– სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტზე განახორციელოთ თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით სხვადასხვა პროექტი.

 

 

– მივაწოდოთ სტუ–ს და სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებს/მოსწავლეებს მოწინავე საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე ინფორმაცია, სხვადასხვა გადაწყვეტილება და ტექნიკური ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდოლოგია.